BB2B
Castellano  |  Catalā

Benvingut a Better Business to Be

Serveis de Gestiķ i Organitzaciķ d'Empreses

Serveis

Eficičncia operativa

Utilitzi tots els recursos de l'organitzaciķ adequadament

Si l'estratègia ens indica quin és el camí que hem de seguir, les operacions de la companyia han d'intentar assegurar que les coses es fan de manera correcta, això implica fer una assignació adequada dels recursos que ens permeti maximitzar la relació cost-benefici i que es duguin a terme de manera oportuna, és a dir, en el moment òptim.

Reptes

La situació actual fa que moltes organitzacions centrin tots els seus esforços en la retallada de la despesa independentment del valor que les activitats associades aportin a la companyia i que sigui una acció sostenible en el temps. Una organització que té sempre en l'horitzó la utilització racional dels recursos, alineats amb l'estratègia i amb la creació de valor per als diferents stakeholders de la companyia, té una bona part de l'èxit assegurat en els moments difícils. D'altra banda, existeixen tres riscos en la gestió dels processos que han de minimitzar en les companyies per assegurar l'èxit:

 • Sitges: els processos no poden ser vistos com "illes" que es gestionen de forma autònoma sense relacionar-se amb altres àrees de la companyia i amb l'exterior.
 • Estàtics: Tant l'entorn com els condicionants interns fan que els processos no puguin ser vistos com dogmes inalterables que s'han de seguir realitzant d'una forma establerta sense conèixer si aporten o no valor a l'organització, simplement "per que sempre s'ha fet així".
 • Incontrolats: Els processos de creació de valor han de ser mesurats, sempre tenint en compte les possibilitats de l'organització, per poder avaluar si aquests processos aporten o no valor, i la mesura en què ho fan. No ha de ser vist com un model fiscalitzador si no com un model orientat a la millora.

Aproximació

El nostre enfocament per afrontar els reptes que incideixen directament en l'eficiència i eficàcia dels processos es basen en:

 • Alinear amb l'estratègia: És fonamental que els processos reflecteixin la forma en què l'estratègia hagi de ser implantada, de poc serveix optimitzar els processos si no estan orientats a aconseguir els objectius de l'organització.
 • Optimitzar el cost-benefici: Cada organització disposa d'uns recursos diferents per fer front als seus reptes, per tant no totes les solucions serveixen de forma estàndard per a totes elles s'han d'adequar i maximitzar el benefici com a objectiu principal.
 • Adequar l'organització: La implantació de processos pot requerir l'adequació dels recursos i capacitats interns per realitzar les tasques que aporten més valor amb el menor cost possible.
 • Gestionar el canvi: el principal escull en la implantació de processos és la resistència innata que les organitzacions i les persones tenim al canvi. La millor definició de processos amb les millors eines poden fracassar en els seus objectius si el canvi que implica no és adequadament gestionat i es traslladen els beneficis als "stakeholders".
 • Establir indicadors de gestió i control: Analitzar una procés o una tasca que no es pot mesurar causa en la majoria de casos frustració ja que en tractar-se d'una valoració subjectiva, cada subjecte pot apreciar de forma diferent i en alguns casos contraposada. L'establiment d'un nombre adequat i consensuat d'indicadors ajuda a una visió global per part de l'organització.
 • Implantar eines: La complexitat dels processos s'incrementa amb la dimensió de l'organització i la de les seves interaccions amb l'exterior per la qual cosa cada vegada resulta més complex realitzar les tasques correctament sense certes automatitzacions, per tant, s'intenta finalitzar qualsevol millora de processos amb la implantació d'eines que els donin suport i que permetin al personal de l'organització realitzar aquelles tasques amb una major aportació de valor.

Serveis

Els nostres serveis en aquest àmbit són principalment els següents:

 • Millora de la funció financera: Definició i implantació dels processos de back-office i administració per millorar l'aportació de valor de la funció financera centrant principalment en la gestió de circulant i tresoreria.
 • Millora de la gestió de les operacions: Diagnòstic, avaluació, disseny i implantació de processos de millora de les operacions de la companyia. S'analitzen els diferents processos de negoci a excepció dels processos productius.
 • Millora de la gestió comercial: Anàlisi de la xarxa de vendes, de la penetració en el mercat i de la rendibilitat per client per tal de poder optimitzar els recursos destinats i millorar, per tant, la rendibilitat de les activitats comercials. Anàlisi del mix de producte i de les seves tarifes en els diferents mercats i canals orientat a millorar la rendibilitat del portafoli de productes i potenciar les línies alineades amb l'estratègia de la companyia i que aporten valor, eliminant les no alineades o deficitàries.
 • Internacionalització de la companyia: Col·laboració en els processos d'internacionalització de la companyia on s'estableix un calendari clar i un pla de projecte estructurat per promoure la venda a diferents països del món.
 • Anàlisi de costos i rendibilitats: En funció del grau de maduresa de la companyia i de la informació disponible, es fa un estudi de quin és el model d'imputació de cost amb major viabilitat i s'analitzen les dades històriques disponibles per conèixer, de la forma més precisa possible, els costos i rendibilitats dels productes i activitats.
 • Gestió de la cartera de projectes: Organitzacions cada vegada més complexes impliquen la participació en projectes d'un nombre major de membres d'àrees diferents que han de ser adequadament gestionats per aconseguir les fites marcats. Addicionalment la visió dels projectes de forma individualitzada comporta en moltes ocasions l'assignació incorrecta de recursos, el solapament de tasques, impactes no desitjats... per la qual cosa es fa imprescindible analitzar tota la cartera de projectes de forma agrupada per minimitzar els riscos i maximitzar l'obtenció de resultats.
 • Establiment d'indicadors de gestió i SLAs: Tant per a les activitats que es duen a terme internament en l'organització com les que són realitzades per tercers han de presentar uns indicadors de gestió que ens permetin analitzar de forma més objectiva i oportuna si s'estan aconseguint o no els objectius establerts. En els processos d'outsourcing aquest concepte s'ha d'incorporar des del contracte inicial amb el proveïdor i ser analitzat periòdicament per vetllar per que no siguin mesures estàtiques que no poden variar a mesura que les necessitats del negoci varien.
 • Implantació d'eines de gestió: La implantació d'eines ha de ser fruit d'una anàlisi de millora dels diferents processos de negoci. En aquest sentit i com a culminació d'aquests processos gestionem tot el cicle de vida del projecte d'implantació, ja sigui un desenvolupament a mida com la implantació d'una eina estàndard.
© BB2B 2018. Tots els drets reservats  |  Nota Legal  |  Política de Privadesa  |  Site Map  |  Contactar  |    RSS  |  Política de cookies
disseny: dommia
Disseny Web
Dommia Solucions Internet
c/ Lepant, 326, Entlo. 1, Desp. 2
08025 - Barcelona
Tel. 902 024 678 | +34 936 241 455
Portfoli visible en: www.dommia.cat